Priser

Generelt
Veiledende timepris ligger mellom kr. 1600,- og kr. 2600,- + mva. Timeprisen vil variere ut i fra oppdragets art og vanskelighet.

Straffesaker
I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker alltid retten salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret. Ved henleggelse av straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Forsikringer
I en del saker vil forsikringsselskapene dekke det meste av utgiftene til advokat gjennom forsikringsavtalen. Dette må avklares ved gjennomgang av dine forsikringsavtaler.

Fri rettshjelp
I enkelte saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgiving eller støtte til å føre en sak for domstolene.

Hva er fri rettshjelp?
Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis blir dekket av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel. Fritt rettsråd er rettleding og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

I hvilke saker kan du få fri rettshjelp?
Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp er familiesaker, noen klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse av/ utkastelse fra bopel eller oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp dersom du søker om voldsoffererstatning. I andre saker kan du unntaksvis få fri rettshjelp etter en konkret vurdering. Dersom du har forsikring som dekker utgiftene til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrenser
For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene som er fastsatt i rettshjelpsloven. Pr 1/1-2013 ligger inntektsgrensen for fri rettshjelp på kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-.

Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfelle gjøre unntak fra reglene i inntekts- og formuesgrensene.

Uavhengig av inntekt og formue kan man få fri rettshjelp:

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern
  • i saker om militærnekting
  • i saker om kvinnemishandling
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der man som voldsoffer krever erstatning av gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • for å vurdere å melde en voldtektssak til politiet
  • for å vurdere å melde en sak om menneskehandel til politiet

Egenandel
Dersom du får behovsprøvd fri rettshjelp, må du betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du ikke betale egenandel. I saker med fritt rettsråd er egenandelen èn gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2014 er 965 kroner). I fri sakførsel-saker utgjør egenandelen 25 % av utgiftene, avgrenset oppover til fem gangar salærsatsen. Du betaler ikke merverdiavgift av egenandelen. Egendelen blir krevd inn av advokaten.

Advokatfirmaet Thori-AamotAdvokat Per Herman Thori-Aamot
Postboks 6878 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
St. Olavs plass 3, 0165 Oslo

Telefon: 932 52 671
Sentralbord: 22 94 32 10

post@thori-aamot.no

Her holder vi til:

kart